Privacyverklaring

AT-Belettering verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent
ons privacy beleid, kunt u terecht bij Jessica Sterckx via emailadres
info@atbelettering.be of via telefoon 016/84 79 90.
Verwerkingsdoeleinden
AT-Belettering verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor
klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en
het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
(a)toestemming,(b)noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst,(c)
noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,(f)noodzakelijk voor
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
artikel 6.1 a)(toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven
toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde
doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met
andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die
rechtstreeks of onrechtstreeks met AT-Belettering verbonden zijn of met enige
andere partner van AT-Belettering;
AT-Belettering garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de
persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan
ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,
de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met
inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen
en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@atbelettering.be;
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel - commission@privacycommission.be).